Dutch Innovation Factory

Home > Dutch Innovation Factory > Doelstellingen

Doelstellingen

Betere aansluiting onderwijs bedrijfsleven

Door het fysiek samenbrengen van onderwijs en bedrijfsleven wordt zowel het samenwerken als het delen van kennis gestimuleerd. De docenten hebben direct contact met de praktijkomgeving waardoor de theorie beter kan worden afgestemd op actuele ontwikkelingen. Ook de drempel voor het bedrijfsleven om stageplaatsen of gastcolleges aan te bieden wordt verlaagd. De kennis en vaardigheden van de afgestudeerde student zijn hierdoor beter afgestemd op de behoefte van het bedrijfsleven.

Stimulering innovatie

Het samenbrengen van de Academie en de verschillende bedrijven stimuleert innovatie in de sector. Door de korte communicatie lijnen tussen de bedrijven en het onderwijs wordt het proces geoptimaliseerd van kennis ontwikkelen tot het daadwerkelijk toepassen van de kennis. Ook de frisse kijk van de jonge studenten op de bestaande problematiek van de bedrijven werkt prikkelend.

Stimulering ondernemerschap

Kleine bedrijven zijn in een belangrijke mate bepalend voor de innovatiekracht van een regio. Door gunstige voorwaarden te creëren voor starters wil de gemeente nieuwe bedrijvigheid stimuleren. Ook de synergie tussen de student-incubator Enter-priZe en de ondernemersfaciliteiten moet het starten van een onderneming door studenten makkelijker maken.

Stimulering van de regionale ontwikkeling

De Innovatiefabriek zal bijdragen aan de economische structuurversterking van de Zoetermeers regio. Het faciliteren van nieuwe, innovatieve bedrijvigheid zal de kans op succesvolle doorgroei verhogen en aldus structurele werkgelegenheid in de Haagse regio borgen. Tevens zal de aantrekkingskracht van de regio door de aanwezigheid van een hightech, creative hot-spot verhoogd worden, hetgeen het algehele vestigingsklimaat ten goede komt. Voor verdergaande synergie kunnen voorts verdiepings- en samenwerkingsverbanden opgezet worden met regionale kennisinstellingen en lectoraten, vergelijkbare (maar conceptueel verschillende) initiatieven (vb. Caballero Fabriek) en bedrijfsleven.

Creëren werkgelegenheid

De verwachte werkgelegenheid in de Innovatiefabriek is ca. 400 arbeidsplaatsen. Daarbij ontstaat er als gevolg van het grote aantal startende ondernemers in de Innovatiefabriek ook een toename van arbeidsplaatsen in de omgeving. Door de ondersteuning van “De Innovatiefabriek” groeien de starters in het aantal werknemers waardoor zij genoodzaakt zijn de startersbedrijfsruimte in de Innovatiefabriek te verlaten en zich in de nabije omgeving te vestigen. Nieuwe starters kunnen zich vervolgens vestigen in de vrijgekomen ruimte. Daarnaast verwachten we dat er een spin-off effect zal optreden. Met het activeren van een leegstaand gebouw op het bedrijventerrein wordt het vestigingsklimaat rondom de Innovatiefabriek versterkt. Hierdoor zullen ook nieuwe bedrijven aangetrokken worden die weer werk gelegenheid creëren.

Hernieuwde impuls aan een bestaand bedrijventerrein

De Leeuwenbrink staat al enige tijd leeg. De innovatiefabriek versterkt samen met de ontwikkeling van de “Siemens Sustainability and Innovation Campus”, de realisatie van Adventureworld en de realisatie van dubbelstation Bleizo een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Het gebouw ligt in de “Siemens Sustainability and Innovation Campus Zoetermeer”. De Siemens Campus bestaat inmiddels 20 jaar. Naast Siemens Nederland zijn de volgende bedrijven gevestigd op de Campus:

  • Teleplan
  • Nokia Siemens Networks
  • Atos

Daarnaast heeft het terrein van de Campus nog ontwikkelingscapaciteit. De Campus grenst aan het leisuregebied “Van Tuijlpark” met o.a. Dutchwater Dreams en Silverdome.

Figuur ligging Bleizo

Het bedrijventerrein rondom de Innovatiefabriek grenst aan het vervoersknooppunt Bleizo1. Bleizo wordt een nieuw vervoersknooppunt op de lijn Den Haag – Utrecht, op de grens van de gemeenten Zoetermeer en Lansingerland. Bleizo levert een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid van de Randstad. P+R faciliteiten zorgen voor een snelle overstap van auto naar openbaar vervoer: trein, Randstadrail en bussen.

Bleizo functioneert als trekker voor nieuwe economische ontwikkelingen. Zoals kantoren, hoogwaardige innovatieve bedrijven, uitbreiding van leisure in aansluiting op het Van Tuyllpark naast woon-werk units en short-stay verblijven.

In het Bleizo gebied komt Adventure World te liggen. Adventure World wordt het grootste Indoor Attractie & Game Experience Park van Europa met onder andere zeer spectaculaire en wereldwijd unieke 4D Thrill Ride Attracties. Hierin kunnen de bezoekers uiteenlopende avontuurlijke belevenissen meemaken, die nauwelijks van echt zijn te onderscheiden. Daarnaast komt er een complete Game Experience waar de bezoekers steeds het nieuwste op het gebied van videogames, 3D games, game simulators, digitale gadgets, Virtual en Augmented Reality, kunnen testen.